Onze school

Waar de school voor staat

Onze schoolnaam, De Trinoom verwijst naar een montessorimateriaal. Hiermee geven we aan dat we als school staan voor een eigentijds vormgegeven montessoriconcept. Daarnaast symboliseert de tri (drie) het belang van een evenwichtige samenwerking tussen leerling, ouders en school bij de ontwikkeling van een kind.

Wij willen onze leerlingen een bijzondere tijd meegeven. We willen een school zijn zonder drempels voor kinderen en ouders. Alle kinderen zijn welkom ongeacht hun achtergrond of geloof.


Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen zich, op de eerste plaats veilig en ‘thuis’, kunnen voelen. Waar kinderen van diverse culturen met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren.

We zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze leerlingen. De waarden die wij voorleven zijn: verwondering, respect, verbondenheid met anderen, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoopvol omgaan met eindigheid en beperktheid.

 

De basisschool is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Een mens dat zelfvertrouwen en zelfkennis heeft en positief in het leven staat. Op onze school ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden, maar vooral ook een levenshouding. Zodat ze bij het verlaten van de basisschool een stevig fundament hebben voor hun verdere leven en goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs.

 

Uitstroomgegevens schooljaar 2016-2017                         

VWO           7%
HAVO/ VWO
HAVO
HAVO/ VMBO TL

          21%
          5%
          13%

VMBO TL          16%
VMBO TL/ GL
VMBO GL                       
          9%
          2%
VMBO kader
VMBO basis/kader
VMBO Basis
         11%
          9%
          5%
Praktijk onderwijs            2%

 

Wij scheppen een omgeving waar kinderen met plezier, enthousiasme, leergierigheid en ontwikkelingsdrang zich kunnen ontplooien. Dit vraagt een intensieve en open samenwerking met ouders, met vertrouwen in en begrip voor elkaar.


Om dit te realiseren zijn afspraken, regelmaat en orde belangrijk. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Binnen een kader van regels en afspraken krijgen onze leerlingen de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en vanuit dit standpunt worden de kinderen begeleid.

 

Onze hedendaagse maatschappij vraagt van mensen meer dan alleen de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Op onze school krijgen leerlingen de benodigde extra bagage mee:

  • Ervaring met de Engelse taal vanaf de onderbouw. Vanaf hun vierde jaar krijgen de leerlingen naast Nederlands, ook Engelstalig onderwijs, met liedjes, eenvoudige boekjes en spelletjes. Het Engels is geïntegreerd in het onderwijsaanbod; leerlingen krijgen niet alleen Engelse les, er wordt tussendoor soms ook Engels gesproken
     
  • Aandacht voor en oefening in ‘interactie met anderen’. Hierbij kan gedacht worden aan lessen in omgang met anderen maar ook in het houden van spreekbeurten of boekbesprekingen.

  

  • Het stimuleren van ‘eigenheid’ vrije meningsvorming en uiting van iedere leerling wordt ontwikkeld in bijvoorbeeld klassenvergaderingen, kinderraad en tijdens de yogalessen. De kinderraad bestaat uit leerlingen van alle groepen zij komen regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht en bespreken met elkaar zaken binnen de school. En dat alles onder het motto “kinderen weten andere dingen en hebben ook een mening”.
 

  Het ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan en gebruik met ‘moderne media’. Zo wordt er bij een aantal vakgebieden met tablets gewerkt.

 

   

Plannen schooljaar 2018-2019:

 

  • De samenwerkingsband met ouders uitbouwen door het schooljaar te starten met startgesprekken waarin de leerling, ouders en de leerkracht kennis met elkaar kunnen maken en/of samen doelen kunnen opstellen.
  • Het versterken van kenmerkende aspecten van ons concept op didactisch gebied wordt voortgezet. Concreet gaat het dan over het zelf plannen van het werk, het reflecteren op eigen werken en gedrag en de inzet van het montessorimateriaal tijdens de lessen. 
  • Het versterken van kenmerkende aspecten van ons concept op pedagogisch gebied wordt voortgezet. Concreet gaat het dan over het dragen van zorg voor jezelf en je omgeving.
  • Verwerken van referentieniveaus van taal en rekenen in ons onderwijsaanbod.
  • Samenwerking met Kibeo wordt opgebouwd om samen een MontessoriKindCentrum te vormen.

Zoals u ziet hebben wij plannen op allerlei gebieden. We willen investeren om het onderwijs voor alle leerlingen te optimaliseren. Die uitdaging willen we samen met u aangaan.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Als uw kind voor de eerste keer naar een basisschool gaat, is dat een grote stap voor u en uw kind. De kinderen komen in een andere omgeving terecht. Wij proberen deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De kinderen die nog vier jaar moeten worden, mogen voorafgaand aan hun verjaardag vijf ochtenden komen wennen. Op deze wendagen komt het kind in de groep waar hij/zij na zijn/haar verjaardag wordt geplaatst. Zo kan uw kind langzaam wennen aan het dagritme dat hoort bij het naar school gaan.

Voordat een kind start op onze school heeft u een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Deze leerkracht neemt ongeveer twee maanden voordat uw kind op school komt contact met u op voor het afspreken van de wendagen en een kennismakingsgesprek. Zes weken nadat uw kind op onze school is begonnen, wordt u uitgenodigd voor een evaluatiegesprek waarin u met de leerkracht terug kunt kijken op de eerste periode op school. 

 

Overweegt u uw kind aan te melden op onze school en zit uw kind al op een andere basisschool, dan is het de bedoeling dat u in een vroeg stadium de schoolleiding van de school inlicht. Wij houden ons daarna aan de volgende procedure.

Na het informatiegesprek met u wordt door de interne begeleiding contact opgenomen met de vorige school. Voordat uw kind wordt geplaatst, worden gegevens uitgewisseld en loopt uw kind een dag mee op onze school. Daarna wordt door de directie besloten of uw kind geplaatst wordt. Het belang van uw kind staat in dit alles bij ons voorop.

 

Alle basisscholen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en SBO De Burcht, maken deel uit van het samenwerkingsverband (SWV) RiBa. Dit samenwerkingsverband heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat de hulp die ieder individueel kind nodig heeft, wordt gegeven en dat die zorg zoveel mogelijk op de eigen school kan worden gerealiseerd. Door deze samenwerking wordt de kennis vergroot. Ieder schooljaar wordt er door het samenwerkingsverband een zorgplan opgesteld, waarin het beleid voor dat jaar wordt beschreven. Wij kunnen bij het SWV hulp vragen bij de begeleiding van onze zorgleerlingen.

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs Samenwerkingsverband RiBa is te vinden op onze site. Hierin staat beschreven hoe ons samenwerkingsverband omgaat met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.